พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑
วัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระมหาสมบัติ ญาณสมฺปนฺโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติปญฺญินฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
รายละเอียด


พระมหาถวิล ถิรธมฺโม
อดีตเลขานุการเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาทวี ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
รายละเอียด


พระมหาอภิวัฒน์ โชติญาโณ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดวัดสามัคคีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหาสมพงษ์ ธมฺมโฆสโก
เจ้าอาวาสวัดสายอำพันธ์เอมสาร
รายละเอียด


พระมหามนต์ไพร จนฺทปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
วัดแสมดำ
รายละเอียด


พระครูธรรมรุจิ
(ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
เลขานุการเจ้าคณะเขตป้อมปราบ - ปทุมวัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระครูธรรมคุต
(สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูนิรุตติบริหาร
(ศรัณย์ ปฐฺญาวชิโร)
วัดใหม่เทพนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ จำรูญ จิรปุญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท ,ผศ.ดร.
วัดธรรมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สามารถ สุจิณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดยางบางจาก
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ประไพ นนฺทจิตฺโต
วัดยานนาวา
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ อำพล จตฺตมโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
(สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน)
เลขานุการเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ วรวิทย์ สุวรวิโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ กฤษณะ กฤษณภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook