พระมหาทักษิณ ทกฺขิเณยฺโย ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหาทักษิณ ทกฺขิเณยฺโย ป.ธ.๔


 
อายุ ๕๒ ปี
พรรษา ๓๑
วัด วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, วท.บ.


VIEW : 163

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร [1][2]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิต พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook