พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก ป.ธ.๔


 
เกิด ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
อายุ ๓๐ ปี
อุปสมบท ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พรรษา
วัด วัดศรีบุญเรือง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 1,133

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก มีนามเดิมว่า นัทวุธ สำเภา เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองหว้า เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณร เมื่อวันเสาร์ ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ อุโบสถวัดพรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่ออายุ ๑๒ ปี โดยมี พระครูบริหารธรรมาวุธ (พิชิต อตฺตสาโร) เจ้าคณะอำเภอลำทับ เป็นพระอุปปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อุโบสถวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ ๒๕ ปี โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสรภาณโกศล (ภานุพงษ์ สมจิตฺโต) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวีรธรรมมุนี (ประวัติ ปญฺญาวชิโร) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ณฏฺฐิโก ซึ่งแปลว่า นักปราชญ์ หรือ ผู้ดำรงอยู่ในความรู้


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบางคราม จังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ สำนักเรียนคณะเขตบางกะปิ
พ.ศ. ๒๕๔๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ สำนักเรียนคณะเขตบางกะปิ
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ สำนักเรียนคณะเขตบางกะปิ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ สำนักเรียนคณะเขตบางกะปิ
พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร ฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook