พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูวิลาสสรธรรม
(บรรเจิด กุสโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ชนินทร์ เตชวนฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สุรัตน์ รตนโชโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร อนุศักดิ์ เขมจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พรชัย ปุญฺญกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมพล ภทฺรวิหารี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เดี่ยว โชติปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมชาย ปุปฺผโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร อภิชาติ อภิชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร บุญทิพย์ ปุญฺญทตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พิเชษฐ์ สิริวณฺโณ ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร นพคุณ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร.
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ภานุวัฒน์ อติพโล
เจ้าอาวาสวัดจันทร์นอก
รายละเอียด


พระครูวินัยธร บุญส่ง สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ณัฐภูมิ ญาณโชติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร จันทร์ กุสลจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ฉอ้อน สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook