พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต
(ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโฆสิตบุญญากร
(ธนิต)
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดเทวีวรญาติ
รายละเอียด


พระครูศาสนกิจโสภณ
(สวัสดิ์)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
รายละเอียด


พระครูสุคนธศีล
(หอม)
เจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
(วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔ ,ดร.)
รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูสาทรปริยัติคุณ
(สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีสุตาภรณ์
(คำนึง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช
รายละเอียด


พระครูสุภกิจจานุรักษ์
(กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูโกมุทสิทธิการ
(พิทักษ์ เกสโร)
เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
รายละเอียด


พระครูสถิตโชติวัฒน์
(ธนวัฒน์)
เจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม
(วราห์ ปุญญวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูรัตนเขมากร
(ประเมิน)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว
รายละเอียด


พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ
(มานะ)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ
(สำรวย โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ
รายละเอียด


พระครูรัตนาภิรักษ์
(ประวิทย์)
เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลอรรถวาที
(ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยง
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมโมภาส
(จรัส จกกฺวโร)
เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม
รายละเอียด


พระครูศรีสังวรคุณ
(คำเบา ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวชิรญาณวัฒน์
(สุทิตย์ วชิรญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook