พระสังฆาธิการ ภาค๑๖ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระธรรมโกศาจารย์
(องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
เจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิมลโมลี
(พงศ์สรร อสิญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๖
เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปัญญาสุธี
(พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวินยาภรณ์
(สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ , ๑๗ - ๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลกวี
(เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม
รายละเอียด


พระราชไพศาลมุนี
(ปราโมทย์ สิริจนฺโท)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติเวที
(เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม
รายละเอียด


พระราชญาณมุนี วิ.
(จรัล โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิจิตรปฏิภาณ
(ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิริธรรมมงคล
(สอน ฐิตวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิกวี
(ไมตรี ปภารตโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิราภรณ์
(ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรปัญญา
(อิ่ม ปญฺญาวุโธ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งนาใหม่
รายละเอียด


พระอโนมคุณมุนี
(พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระพุทธิสารเมธี
(สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
รายละเอียด


พระสิริวงศาจารย์
(แช่ม ปุญฺญวํโส ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
รายละเอียด


พระสิริคณาจารย์
(รั่น อาริโย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิคณาภรณ์
(สมบูรณ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีผดุงพันธุ์
รายละเอียด


พระสิริรัตนาภรณ์
(พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลวราจารย์
(จำนันท์ มนาโป ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
เจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook