พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ รตนโอภาโส ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๖ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,454

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๒  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูปลัด
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสิริรัตนวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริรัตนาภรณ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้

ผู้แนะนำข้อมูล


Natthaphat Suya-ai
ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook