พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๗๒
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, พธ.บ., M.A.


VIEW : 7,598

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปัญญาสุธี มีนามเดิมว่า พร้อม แก้วทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่บ้านแคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อ เสิน โยมมารดาชื่อ เสน


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระครูสุจิตรวรสาร เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาในวัเขมาราม (ควนยาว) สมัยนั้นพระครูสุวรรณธรรมรังสี อดีตเจ้าคณะอำเภอชะอวด เป็นเจ้าอาวาส

     อุปสมบท สามเณรพร้อม แก้วทอง เปรียญธรรม ๕ ประโยค กลับจากพัทลุงไปอุปสมบท ณ วัดควนยาว วัดเดิมที่บรรพชา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ พระเดชพระคุณพระศรีธรรมราชมุนี (หมุ่น อิสฺสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาผล จนฺทโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีฉายาว่า โกวิโท


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ ม.๘
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.)
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
พ.ศ. ๒๕๐๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๐ Master of Arts Program in Religions and Philosophy (M.A.) ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ [1]
 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๔  เป็น พระอาจารย์สอนประจำสำนักนักเรียนวัดคูหาสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระอาจารย์สอนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธีรพงศ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิมุนี ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาสุธี ศรีธรรมานุนายก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๙, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook