พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๖๐
วัด วัดขันเงิน
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, M.A., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,142

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมโกศาจารย์ นามเดิม องอาจ ชุมแสง กำเนิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๘๒ โยมบิดาชื่อ เขต ชุมแสง โยมมารดาชื่อ จาย ชุมแสง (นามสกุลเดิม แก้วพินิจ) ณ บ้านทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


อุปสมบท

     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง ณ วัดนาทุ่ง มีพระราชญาณกวี วัดขันเงิน ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระปกาสิตพุทธศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูปัญญาพิพัฒน์ วัดนาทุ่ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระพุฒ ธมฺมจาโร ที่พักสงฆ์มณีสพ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๐๒ จบชั้น ปวส. แผนกช่างก่อสร้าง จาก โรงเรียนช่างไม้ชุมพร
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๕ จบ ปริญญาเอก สาขาปรัชญาบาลี Ph.D.


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนาทุ่ง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธรรมนาถมุนี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณโมลี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๙
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๑
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook