พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระธรรมโสภณ
(ฟื้น ปาสาทิโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(บุญมั่น มนฺตาสโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ทองคำ ธมฺมทฺธโช ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมสิริวัฒน์
(ทองคำ กมฺพุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๙
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนดิลก
(อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(กมล โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(บุญนาค ชินวํโส ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมกิตติโสภณ
(หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(บุญเลิศ โฆสโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(ทองหล่อ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(สุวรรณ กญฺจโน ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
(พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
รายละเอียด


พระธรรมศีลาจารย์
(สุกรี สุตาคโม ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ศิลา สิทฺธิธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook