พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระอริยมุนี
(หว่าง ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิเชียรมุนี
(บุญ ปุญฺญสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระอมราภิรักขิต
(ชัย ชิตมาโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระสาธุศีลสังวร
(สีลรัตนะ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระอริยกวี
(สำราญ โกสโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธมุนี
(ลับ สงฺกิจฺโจ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระสังวรประสาธน์
(ม.ร.ว.ชาย ปภากโร ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระญาณปริยัตติ์
(พริ้ง ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระญาณกิตติ
(พัน โกฏฐปาโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
รายละเอียด


พระญาณวิริยะ
(อ่อน สุทินฺโน ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระเมธีวรคณาจารย์
(พาว เมธิโก ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระอมรเมธาจารย์
(สาหร่าย จนฺทรํสี ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระวิเชียรมุนี
(พัน จิรวฑฺโฒ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระธรรมกิจจานุการี
(ผัน กิจจการี ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิโสภณ
(ปลอด กมุทฺโท ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิญาณ
(บุญรอด สุชีโว ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม
รายละเอียด


พระวิเชียรโมลี
(วิเชียร วิธุโร ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระวรญาณมุนี
(เสถียร ธมฺมสาโร ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิวงศ์
(สาย ตุลโย ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
รายละเอียด


พระวิสุทธินายก
(อ่อน ฐิตสุทฺธิ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรินายก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook