พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระเทพสุวรรณมุนี
(ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธิเวที
(สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะเขตจอมทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(วิจิตร อาสโภ ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(สนอง เขมี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเวที
(ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสังวรวิมล
(บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพพุทธิมงคล
(เฉลิม ชยุตฺตโม)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิโมลี
(อุทัย อุทโย ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระเทพวรเวที
(บุญศรี ปุญฺญสิริ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาภรณ์
(ทองสืบ สจฺจสาโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลญาณ
(พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิมลญาณ วิ.
(ถาวร จิตฺตถาวโร ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ขิม อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(ปุ่น ปุณฺณโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชโมฬี
(แจ่ม โกวิทญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระราชเมธี
(ท้วม กณฺณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(ชุ่ม ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระศิริธรรมมุนี
(จาบ เขมโก ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook