พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุญฺญสิริ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุญฺญสิริ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 3,342

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวรเวที มีนามเดิมว่า บุญศรี ฟักสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดโคกทอง ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูพิพัฒน์ศีลคุณ วัดตาลานใต้ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดปากคลองบางขนาก ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระกัลยาณคุณาภรณ์ วัดบึงทองหลาง อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์แจ้ง วัดบึงทองหลาง อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอาคมสิทธาภรณ์ วัดประชาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๓

มรณกาล


     พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุญฺญสิริ ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๑๕ น. สิริอายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูปลัดธีรวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูพิศาลสังฆโสภณ
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิศาลญาณวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาลังการ สุวิธานกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวรเวที ปรีชาศาสนกิจ พิพิธกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๒
สมณศักดิ์ พัดยศ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook