พระสังฆาธิการ ภาค๙ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๙


พระธรรมวงศาจารย์
(สุข สุขโณ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธาจารย์
(เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธาจารย์
(คูณ ขนฺติโก ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพบัณฑิต
(อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลเมธี
(คำพันธ์ โกวิโท ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดธาตุ
รายละเอียด


พระเทพวราลังการ
(เคน สุภโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระเทพวุฒาจารย์
(สินธุ์ เขมิโย ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิมงคล วิ.
(ศรี มหาวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม
รายละเอียด


พระเทพกิตติรังษี
(ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘ ,ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสารคามมุนี
(ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์
รายละเอียด


พระเทพปัญญาเมธี
(ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลวชิรมุนี วิ.
(หา สุภโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน
รายละเอียด


พระสุนทรธรรมประพุทธ
(หล้า สีลวํโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสารคามมุนี
(สาร พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย
รายละเอียด


พระราชสารธรรมมุนี
(กัณหา ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์
(บุญเรือง ปภสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชพรหมจริยคุณ
(พรหม ขนฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชธรรมานุวัตร
(อ่อน จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิยม
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(ทา พุทธสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์
รายละเอียด


พระราชสุเมธี
(สุพจน์ อุตตโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook