พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดอภิสิทธิ์
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,636

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสารคามมุนี มีนามเดิมว่า ปุ้ม ชัยโคตร เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พศ. ๒๔๗๑ ที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดสว่างอรุณ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์

มรณกาล


     พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๓.๒๙ น. ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูชัยสิทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสารคามบุรารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิทธิสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารคามมุนี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารคามมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๖๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook