พระสังฆาธิการ ภาค๔ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๔


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(ยอด อกฺกวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(เช้า ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ห้อง ชาติสิริ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
รายละเอียด


พระเทพคุณาภรณ์
(พุฒ วุฑฺฒิทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(บุญมา ญาณวิมโล ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ
รายละเอียด


พระเทพญาณโมลี
(ประสิทธิ์ มิตฺตธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลสุธี
(สีแพง รตนโชโต ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(วิศิษฎ์ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพรัตนกวี
(สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
(ไป๋ ญาณผโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
รายละเอียด


พระราชพัชราภรณ์
(ไพฑูรย์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
รายละเอียด


พระราชวิมลมุนี
(วิจิตร นิมฺมโล ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระราชวิจิตรโมลี
(บุญมี ปริปุณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพุฒิเมธี
(สมชาย จนฺทสาโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพรหมาจารย์ วิ.
(บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รายละเอียด


พระราชมงคลโสภณ
(ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม
รายละเอียด


พระเพ็ชรบูรณ์คณาวสัย
(เสี่ยน กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
รายละเอียด


พระเมธีธรรมประนาท
(ถม ปนาโท ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าฬ่อ
รายละเอียด


พระนิภากรโศภน
(จันทร์ อนุกฺกโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชุมแสง
รายละเอียด


พระเมธีวรคณาจารย์
(สว่าง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook