พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดโพธาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,145

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชพุฒิเมธี มีนามเดิมว่า กอง ศิรินาค เกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๔๘๐ เป็นบุตรของนามบิดา นายกาบ นามสกุล ศิรินาค นามมารดา นางทา นามสกุล ศิรินาค บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


อุปสมบท

     อุปสมบท วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมา วัดมณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นามพระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธิสมณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นามพระกรรมวาจาจารย์พระครูรัตนวาสพิพัฒน์ วัดมณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นามพระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดทิน ทินฺนโก วัดมณีบรรพต ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดสุวรรณาราม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม  สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธาราม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับ ใบเทียบความรู้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ กระทรวงศึกษาธิการ


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑  เป็น พระวินยาธิการประจำจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐  เป็น ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคลองคาง
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๙  เป็น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (ฝ่ายปกครอง) โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม

มรณกาล


     พระราชพุฒิเมธี (กอง ติกฺขวีโร ป.ธ.๖) มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๑๒ น. สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูนิทัศน์สิกขการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเกศีวิกรม [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุฒิเมธี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
พระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ วัดโพธาราม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook