พระสงฆ์ ภาค๑๔ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระครูโสภณสุวรรณาภรณ์
(พยนต์ จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะตำบลไร่รถ (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองน้ำแดง
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(ทา โสณุตฺตโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงรองเมืองนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก
รายละเอียด


พระครูประยุตนวการ
(แย้ม ฐานยุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
รายละเอียด


พระครูอดุลกิจจาทร
(สุวรรณ สุวณฺโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุวรรณศุภกิจ
(จรูญ อนาวิโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูปฐมวรวัฒน์
(ทองสี เอกวํโส ป.ธ.๓ ,ผศ.ดร.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพราน
รายละเอียด


พระครูวิมลสุทธิสาร
(ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณภัทราจาร
(สำเนียง ฐิตาจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณศีรีรักษ์
อดีตเจ้าคณะตำบลเขาพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสันติคุณ
(ละม้าย สนฺตกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเตียน
รายละเอียด


พระครูสาครพัฒนวิธาน
(ต่วน เตชธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์
รายละเอียด


พระครูสุวรรณชินวัฒน์
(โกร่ง ชินวํงโส)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว
รายละเอียด


พระครูทักษิณานุกิจ
(เสงี่ยม อาริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
วัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(สุข ปทุมสฺวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูโอภาสสมณาจาร
(ไล้ โอภาโส)
อดีตเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(ล้ง กิตฺติธโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้ กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูธรรมสาคร
(กรับ ญาณวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมสุนทร
(สุด สิริธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลง
รายละเอียด


พระครูอุดมพิทยาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้
รายละเอียด


พระครูวิจิตรคุณากร
(ปลั่ง สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook