พระสังฆาธิการ ภาค๑๓ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระพิมลธรรม
(ชอบ อนุจารี ป.ธ.๖ ,ราชบัณฑิต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระธรรมวงศ์มุนี
(วิชัย เมตฺติโก ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(เสงี่ยม จิณฺณาจาโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี - ระยอง - ตราด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระเทพชลธารมุนี
(วิเชียร จิตฺตวิริโย ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
รายละเอียด


พระเทพคุณาธาร
(อภัย อภโย ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุเมธมุนี
(สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
อดีตเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิญาณ
(ไฉน ฐิตาภิญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม
รายละเอียด


พระเทพจันทมุนี
(ปิยะ เกตุธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(ประจวบ นนฺทปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระเขมทัสสี
(เอี่ยม เมฆิโย)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย
รายละเอียด


พระราชจันทกวี
(สร่วง จนฺทสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมือง
รายละเอียด


พระราชอริยคุณาธาร
(หล่ำ มหาสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่
รายละเอียด


พระราชวินัยเวที
(ถาวร ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี - ระยอง - ตราด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม
รายละเอียด


พระราชเขมากร
(ปกรณ์ อารทฺธวิริโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราด
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระราชวิมลมุนี
(เจียง ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระยอง
วัดโขด (ทิมธาราม)
รายละเอียด


พระราชพรหมาจารย์
(จำรัส ภทฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชภาวนามงคล วิ.
(สังวร จิตฺตปาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเภตราสุขารมย์
รายละเอียด


พระราชสิทธิวิมล
(เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิมลมุนี
(จอม ฐานุตฺตโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี
รายละเอียด


พระวรพรตปัญญาจารย์ วิ.
(กิมเฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook