พระสังฆาธิการ ภาค๑๐ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๐


พระธรรมราชานุวัตร
(แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมฐิติญาณ
(สิงห์ สุทธจิตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติมุนี
(นวน เขมจารี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธาจารย์
(จันทร์ เขมิโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระเทพกวี
(นัด เสนโก ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม
รายละเอียด


พระเทพวรมุนี
(เสน ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม
รายละเอียด


พระเทพมงคลเมธี
(ชม ธมฺมธีโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
รายละเอียด


พระเทพสังวรญาณ
(พวง สุขินฺทริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(สมพงษ์ ขนฺติโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร
รายละเอียด


พระเทพกิตติมุนี
(สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวรมุนี
(วิบูลย์ กลฺยาโณ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพมงคลวัชโรดม
(แสง จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระราชคุณาภรณ์
(ดาว ญาณธโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ - ศรีสะเกษ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม
รายละเอียด


พระราชสุทธาจารย์
(พรหมา โชติโก ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระราชรัตโนบล
(พิมพ์ นารโท ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(จงกล ขนฺติวโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
รายละเอียด


พระราชสารโกศล
(สุวัฒน์ ญาณวโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสารภาณนิมิต
รายละเอียด


พระราชมุกดาหารคณี
(พร ฉนฺทธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคล
(ทัศนัย ฐิตสิริ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook