พระสังฆาธิการ ต่างประเทศ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระเทพสารมุนี
(เพชร สารธมฺโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนาราม
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลญาณ
(คลิ้ง จิตฺตปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาราม
รายละเอียด


พระเทพโพธิวิเทศ
(ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพพุทธิวิเทศ
(ประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
รายละเอียด


พระเทพภาวนามงคล วิ.
(ธีรวัธน์ อมโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาลังการ
(วิชัย ฐิตาจาโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน
รายละเอียด


พระราชมงคลวิเทศ
อดีตเจ้าคณะรัฐปีนัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยมังคลาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนรังษี
(จำนงค์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตประธานสงฆ์วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระราชสิทธิโมลี
(สมัย ธมฺมาสโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม
รายละเอียด


พระวิจารณญาณมุนี
(จันทร์ เกสโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะรัฐใหญ่รัฐกลันตัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม
รายละเอียด


พระรัตนเมธี
(ไพโรจน์ ภทฺทโก ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิบูลธรรมวิเทศ
(สำเริง ปหาโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดญาณรังษี
รายละเอียด


พระวรญาณวิเทศ
(พยอม กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗)
อดีตประธานสงฆ์วัดธัมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
(สุธรรม สุธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระวิจารณญาณมุนี
(ครน ปุณฺณสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม
รายละเอียด


พระวิจารณญาณมุนี
(มิตร สีลคุโณ)
อดีตเจ้าคณะใหญ่รัฐกลันตัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม
รายละเอียด


พระวิจารย์วุฒิคุณ
(เอก อคฺควณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะรัฐกลันตัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองวราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลญาณ
(คำพอง ปญฺญาวุโธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook