พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)


 
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พรรษา ๓๓
มรณภาพ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์
ท้องที่ ประเทศนิวซีแลนด์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, น.บ.


VIEW : 2,305

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลา ๑๖.๕๔ น. ณ พัทธสีมาวัดพระธรรมกาย โดยมี พระธรรมปัญญาบดี (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ประธานสภาองค์กรพุทธแห่งสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
 ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

มรณกาล


     พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยอาการสงบด้วยโรคหัวใจวาย สิริอายุ ๗๐ ปี พรรษา ๓๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิเทศสุธรรมญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุธรรมญาณวิเทศ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๕๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๙๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook