พระเทพสารมุนี (เพชร สารธมฺโม ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสารมุนี (เพชร สารธมฺโม ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดพุทธรัตนาราม
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A., ศน.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสารมุนี มีนามเดิมว่า เพชร สานทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่บ้านตาลโกน ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โยมบิดาชื่อนายค้ำ โยมมารดาชื่อนางแป สานทอง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดศรีโพนเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี พระมหาทองสุข สุจิตฺโต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาไพบูลย์ อภิวณฺโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสนธิ์ ขนฺตยาคโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สำเร็จเวลา ๑๑.๕๗ น. ได้รับฉายา สารธมฺโม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๓ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๒๒ Master of Arts (M.A.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 เจ้าอาวาสวัดพุทธรัตนาราม

มรณกาล


     พระเทพสารมุนี (เพชร สารธมฺโม ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่โรงพยาบาลสกลนคร เวลา ๒๐.๓๘ น. สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูปริยัติสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรโสภณ สุวิมลวิเทศศาสน์โฆษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารมุนี ศรีธรรมวิเทศ วิเศษพัฒนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
กลุ่ม ทันตธาตุ อัฐิธาตุ เกศาธาตุ พระผู้เป็นเนื้อนาบุญ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook