วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร


      วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระปรากรมมุนี (เปลี่ยน)   ๒๔๒๑   เจ้าอาวาสวัดสามจีนใต้ (วัดไตรมิตรวิทยาราม)
  พระครูวิริยานุกิจจารี (กล่อม)     เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  พระครูวิริยกิจจากรี (โม)     เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  พระอธิการโป๊ ธมฺมสโร     เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  พระใบฎีกา ขำ อินฺทโชโต     เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  พระมหากิ๊ม สุวรรณชาติ     เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
-   พระเทพปริยัติ (ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔)   ๒๔๗๙   รักษาการเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีนใต้)
  พระมหาเจียม กมโล ป.ธ.๕     เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร ป.ธ.๗)   ๒๔๘๗  -  ๒๕๓๑   เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)   ๒๕๓๒   เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook