สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๐
วัด วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ค.บ.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 10,719

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า สนิท นามสกุล วงษา เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 


อุปสมบท

     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าเกวียน
พ.ศ. ๒๕๐๗ จบการศึกษาชั้น มศ.๓ จาก โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (สาขา ๑ วัดท่าเกวียน)
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]
 ประธานกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวีราภรณ์ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี ศีลาจารวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติโสภณ วิมลศีลาจารวินิฐ พิพิธกิจจานุกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสุวรรณมหาวิหารวรากร สุนทรอรัญญิกมหาปริณายก ดิลกกิจจานุกิจโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี [7]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๐ ง, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๒
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๔
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๘ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประวัติ : สมเด็จพระพุฒาจารย์
มหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook