วัดเครือวัลย์ วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดเครือวัลย์ วรวิหาร


      วัดเครือวัลย์ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระธรรมไตรโลกาจารย์ (จันทร์)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระเทพโมลี (เอี่ยม ธมฺมสิริ)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระอริยกวี (พุ่ม)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระเทพกวี (นิ่ม สุจิณฺโณ ป.ธ.๔)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระสมุทมุนี (เนตร์)   ๒๔๓๔  -  ๒๔๓๙   เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗)   ๒๔๔๐  -  ๒๔๕๑   เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
  พระธรรมฐิติญาณ (แจ่ม ทานโต)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระครูธรรมสารโสภณ (เขียว สุจิตฺโต)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระครูธรรมสารโสภณ (ห่วง จิตฺตเลโข ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระราชธรรมโสภณ (เผื่อน สุมโน ป.ธ.๕)   ๒๔๙๒  -  ๒๕๑๘   เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระธรรมดิลก (สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙)   ๒๕๑๙  -  ๒๕๔๘   เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
  พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕)   ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook