พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๖๑
วัด วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


VIEW : 5,369

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมวิสุทธาจารย์ มีนามเดิมว่า มนตรี บุญถม เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๔ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี บิดา นายคลาด มารดา นางบาง บุญถม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมสิริวัฒน์ (ทองคำ กมฺพุวณฺโณ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสิริวัฒน์เวที เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จบ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยพนารัสฮินดู ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เลขานุการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - สระบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) [4]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [5]

ฝ่ายการศึกษา

รองแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูวินยาภิวุฒิ ฐานานุกรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริรัตนสุธี [6]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี ศรีธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกประสาธนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [8]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ตรีปิฎกวจนาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [9]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวิสุทธาจารย์ วาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [10]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม, เล่ม ๑๓๖, ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง, ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒, หน้าที่ ๑
4. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๙, ตอนที่ ๑๘๔ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๓
7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๑
8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๕
9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๔
10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒ ข, ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
wikipedia
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๖-๑๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook