วัดอนงคาราม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดอนงคาราม วรวิหาร


      วัดอนงคาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๓
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๓


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระเทพรัตนโมลี (ขิม อิสฺสรธมฺโม ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
  พระเทพวิสุทธิเวที (ไสว สุจิตฺโต ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร เทียบ ป.๔)   ๒๔๔๙   เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
  พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)   ๒๔๙๙   เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
-   พระเทพสุธี (พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)   ๒๕๑๑   รักษาการเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
  พระเทพสุธี (พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)   ๒๕๑๒   เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
-   พระเทพเวที (ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๓๔   รักษาการเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
  พระเทพเวที (ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙)   ๒๕๓๕   เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
-   พระราชสิทธิโกศล (เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗)   ๒๕๖๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร [1]
  พระราชสิทธิโกศล (เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗)   ๒๕๖๕   เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร [2]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook