วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


      วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๑๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระปลัด แก้ว   ๒๔๑๖  -  ๒๔๑๗   รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระเทพมุนี (กัน ป.ธ.๕)    -  ๒๔๑๐   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระศีลาจารพิพัฒ (ศรี)   ๒๔๑๗  -  ๒๔๓๙   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระครูวิมลปัญญา (เนียม)   ๒๔๓๙  -  ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (ทับ อินฺทโชโต)   ๒๔๔๑  -  ๒๔๕๕   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระครูสังวราธิคุณ (เทศ)   ๒๔๕๘  -  ๒๔๖๓   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระสาธุศีลสังวร (เผื่อน อคฺคเสโน ป.ธ.๕)   ๒๔๖๕  -  ๒๔๖๖   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
  พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี (ผัน จนฺทโชโต)   ๒๔๗๐  -  ๒๕๐๑   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๗)   ๒๕๐๒  -  ๒๕๕๓   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
-   พระครูพิศิษฏ์อาจารคุณ (บุญชู อาจารสมฺปนฺโน)   ๒๕๕๓  -  ๒๕๕๔   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
  พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙)   ๒๕๕๔  -  ๒๕๕๖   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
  พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘ ,ดร.)   ๒๕๕๖   เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook