วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร


      วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)   ๒๔๙๑   รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
  พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)   ๒๔๙๑  -  ๒๕๓๑   เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
  พระครูธรรมจริยาภิรมย์ (สอน)     เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
  พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔)   ๒๔๓๖  -  ๒๔๕๘   เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
  พระธรรมธราจารย์ (อ่อน ปุญฺญุตฺโม)   ๒๔๕๗  -  ๒๔๘๔   เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
-   พระครูบริหารวรกิจ (เจ๊ก โสภีโต)   ๒๔๘๔  -  ๒๔๙๑   รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
  พระเทพวิสุทธิเวที (วิจิตร อาสโภ ป.ธ.๗)   ๒๕๓๑  -  ๒๕๕๓   เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
  พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.๕)   ๒๕๕๓   เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook