วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร


      วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
จังหวัด : จังหวัดธนบุรี
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.)     เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
  พระมงคลทิพยมุนี วิ. (เซ็ก พฺรหฺมสโร)   ๒๔๔๗   เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
-   พระราชพุทธิมุนี (หริ่ง อินฺทสโร ป.ธ.๕)   ๒๕๐๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ
  พระราชพุทธิมุนี (หริ่ง อินฺทสโร ป.ธ.๕)   ๒๕๐๕   เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ
-   พระเทพสุวรรณมุนี (ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)   ๒๕๒๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
  พระเทพสุวรรณมุนี (ประสิทธิ์ วรปุญฺโญ ป.ธ.๖)   ๒๕๒๔   เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
-   พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.)   ๒๕๔๖   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook