พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม ป.ธ.๕ ,ดร.)


 
เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
พรรษา ๕๔
วัด วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D.


VIEW : 2,641

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๒๙ Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๖ Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 รองเจ้าคณะแขวงคลองสาน
 เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสิริสุวรรณคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุวรรณวรมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมมุนี ศรีศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๒
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook