วัดดุสิดาราม วรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดดุสิดาราม วรวิหาร


      วัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระปัญญาคัมภีร์เถร     เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
-   พระครูสังวราธิคุณ (ยอด)     รักษาการเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
  พระญาณสมโพธิ (พรหม ป.ธ.๕)   ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
  พระวิเชียรมุนี (บุญ ปุญฺญสุวณฺโณ ป.ธ.๔)   ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
-   พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)   ๒๔๗๖   รักษาการเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
  พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺญาโภ ป.ธ.๖)   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
  พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ ป.ธ.๘)   ๒๕๑๒   เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
  พระธรรมวชิรเวที (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook