พระธรรมวชิรเวที (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรเวที (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๕๐
วัด วัดดุสิดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, M.A.


VIEW : 4,518

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรเวที มีนามเดิมว่า บุญสิน ขุนอุดม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร บิดาชื่อ สาย มารดาชื่อ นิจ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดหงษ์ปิยาราม ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดุมพร โดยมี พระครูสุพรตประสาธน์ วัดเขาแก้ว จังหวัดชุมพร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระวิสุทธิโสภณ (ปัจจุบันคือพระธรรมญาณมุนี) วัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาบาลีพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๗
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๘
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๘

ฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ประจำวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
วิทยากรประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ จังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสิทธิเมธี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิมุนี ศีลาจารดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรเวที ศรีพิพัฒนโกศล โสภณภาวนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
วัดดุสิดารามวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook