ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
๑๑๖๔๐๑ พระวัชรรังสรรค์ อาภสฺสโร คงศรี ๒๒ ละหาร นนทบุรี ๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๒ สามเณรอดุลย์ แก้วน้ำไสย์ ๑๕ ละหาร นนทบุรี ๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๓ สามเณรกิตติศักดิ์ พาสง่า ๑๗ บางรักใหญ่ นนทบุรี ๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๔ พระสุวรรณ ญาณธโร ศรีวัง ๒๓ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๕ สามเณรดอน ศรีโนนทอง ๒๑ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๖ สามเณรสังวาลย์ พงษ์วัน ๑๙ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๗ สามเณรรุ่งเรือง ตำหนิชาติ ๑๘ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๘ สามเณรสมภพ แหวนเงิน ๑๖ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๐๙ สามเณรครรชิต หนึ่งคำมี ๑๖ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๐ สามเณรอาทิตย์ ยศผักแว่น ๑๖ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๑ สามเณรมนต์ชัย ด้วงเสน ๑๕ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๒ สามเณรบัณฑิต หรรษา ๑๕ บางไผ่ นนทบุรี ๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๓ สามเณรสมยศ เพ็งทวี ๑๔ เต็มรักสามัคคี นนทบรี ๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๔ พระสุรพล อติภทฺโท ซื่อดี ๓๔ บางหลวง ปทุมธานี ๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๕ พระอภิชาติ ปริสุทฺโธ ภูจอมหิน ๓๐ บางหลวง ปทุมธานี ๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๖ พระสมบูรณ์ พุทฺธสีโล ผ่อนตาม ๒๕ บางหลวง ปทุมธานี ๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๗ พระนิพนธ์ นิปโก เกินสกุล ๓๐ บางหลวง ปทุมธานี ๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๘ พระวาณิช ฉนฺทวิริโย ทองพูล ๒๔ บางหลวง ปทุมธานี ๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๑๙ พระชาตรี ภูริปญฺโญ จันทร์สุข ๒๖ บางหลวง ปทุมธานี ๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๐ พระหิรัญ ปุญฺญาธิโก คงศรีวิลัย ๒๖ บางหลวง ปทุมธานี ๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๑ สามเณรยุทธ บานประโคน ๑๙ บางหลวง ปทุมธานี ๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๒ พระวิเชษฐ์ ถิรจิตฺโต เกิงฝาก ๒๓ เทียนถวาย ปทุมธานี ๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๓ สามเณรเด่นสยาม เคราศรี ๑๙ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๔ สามเณรวรพงษ์ สารวงษ์ ๑๗ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๕ สามเณรณัฐพล แก้วโสภา ๑๕ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๖ สามเณรธนูขันธ์ ชินคำ ๑๔ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๗ พระถนอม สุทฺธิญาโณ สุขเกษม ๕๔ ๒๔ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ปทุมธานี ๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๘ พระบุญมา ฐิตธมฺโม ศรีดา ๓๐ คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ปทุมธานี ๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๒๙ พระสมบัติ สมฺมาผโล มรรคผล ๓๔ ๑๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๐ พระชูชาติ ขนฺติวณฺโณ ภูวรรณชัยกุล ๓๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๑ พระอนันต์ ตโมนุโท พิศาลไพโรจน์ ๓๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๒ สามเณรประมวล แสงรัตน์ ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๓ สามเณรวิฑูรย์ มั่นคง ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๔ สามเณรกิตติพงศ์ ศิราวราเวทย์ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๕ สามเณรศักดิ์ดาริน ทองแดง ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๖ สามเณรเกรียงทวี เดิมประโคน ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๗ สามเณรนพดล คำเขียว ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๘ สามเณรอุดร นันทา ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๓๙ สามเณรอุดม บาทอง ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๐ สามเณรสันติ ธีระบุตร ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๑ สามเณรนภสินธุ์ วะทา ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๒ สามเณรณรงค์ศักดิ์ เปรื่องปรีชาสกุล ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๓ สามเณรรพี แว่นนันท์ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๔ สามเณรพนาไร อินทะโคตร ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๕ สามเณรไพบูณ มะดารักษ์ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๖ สามเณรกิตติพล มาลารักษ์ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๗ สามเณรวีรศักดิ์ ทองอ่อน ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๘ สามเณรดอน แก้วอุดม ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๔๙ สามเณรวิเชียร เหล่าแค ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๐ สามเณรเทวา รอดบุญมา ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๑ สามเณรวันเฉลิม วงศ์งาม ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๒ สามเณรโสภณ ฉิมไทย ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๓ สามเณรสมบุญ บุญธรรม ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๔ สามเณรไพบูลย์ วินทะไชย ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๕ สามเณรเทวพล ภิรมย์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๖ สามเณรมรกต ทำขุนทด ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๗ สามเณรประการชัย กะการดี ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๘ สามเณรธรรมรงค์ สุราษฎร์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๕๙ สามเณรวิบูลย์ บุญอาจ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๐ สามเณรประทีป แสงอุทัย ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๑ สามเณรประหยัด บุญนำ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๒ สามเณรอนุชิต จุดาบุตร ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๓ สามเณรกรุง พวงเพชร ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๔ สามเณรสันติพงษ์ สะตะ ๑๘ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๕ สามเณรวชิระ พิมพ์ทอง ๑๖ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๖ สามเณรแมน วิลาศรี ๑๖ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๗ สามเณรบุญนำ สุขกำปัง ๑๖ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๘ พระพิชิต ขนฺติโก สายโสภา ๒๕ มูลจินดาราม ปทุมธานี ๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๖๙ พระสมใจ ยติกโร วิลัย ๒๕ สายไหม ปทุมธานี ๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๐ พระธนกร กตปุญฺโญ โพธิ์อ่อน ๓๔ สายไหม ปทุมธานี ๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๑ พระนิกร อนุตฺตโร พิมพา ๒๔ สายไหม ปทุมธานี ๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๒ พระสมใจ สมจิตฺโต ไกรยา ๒๕ สายไหม ปทุมธานี ๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๓ พระลือชัย อาภาธโร พิศจำรูญ ๒๑ สายไหม ปทุมธานี ๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๔ สามเณรชัชวาล ปัญญา ๑๙ สายไหม ปทุมธานี ๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๕ สามเณรบุญชู แสนซุ้ง ๑๘ กลางวรวิหาร สมุทรปราการ ๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๖ พระปรีชา ธมฺมปาโล พงษ์พันธ์ ๒๑ ใหญ่ สมุทรปราการ ๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๗ พระวิเชียร ปภสฺสโร อินไกร ๒๖ ไพชยนต์พลเสพย์ สมุทรปราการ ๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๘ พระอนันต์ชัย มหาวุฑฺโฒ นาคนวล ๒๒ ทุ่งครุ สมุทรปราการ ๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๗๙ พระสัมฤทธิ์ พรหฺมรํสี คำพุทธิ์ ๒๓ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๐ สามเณรศรีสด แสงสว่าง ๒๐ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๑ สามเณรจันทรา แพงคำ ๑๖ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๒ สามเณรอำนาจ ผลจันทร์ ๑๘ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๓ พระจักรกฤษณ์ สุทฺธจิตฺโต บุญประเสริฐ ๒๔ บางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ ๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๔ พระชนาพัฒน์ ธมฺธโร ผ่องใส ๒๔ บางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ ๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๕ สามเณรชุมพล วงษ์สว่าง ๑๘ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๖ สามเณรสุพรรณ นวนแย้ม ๑๘ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๗ สามเณรวัชรินทร์ รุมชุม ๑๖ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๘ สามเณรมัยตรี อินเอก ๑๕ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๘๙ สามเณรไพรัช แสนจันทร์ ๑๕ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๐ สามเณรวรวุฒิ ภูผา ๑๔ พนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา ๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๑ พระสถาพร กิตฺติสาโร ช่างเหลา ๒๖ รัตนชัย พระนครศรีอยุธยา ๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๒ สามเณรประมูล จันทะวัน ๑๖ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๓ พระกวด ธมฺมปาโล ยิ่งเชิดงาม ๒๖ ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา ๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๔ สามเณรธวัชชัย โพธิ์ขาว ๑๖ ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา ๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๕ สามเณรพนมเทียน มะลากัน ๑๔ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๖ สามเณรสมเกียรติ พันธ์เพ็ชร ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๗ สามเณรบุญจันทร์ พูลสุข ๑๙ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๘ สามเณรศราวุธ สีสด ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๔๙๙ สามเณรสมจิต หงษ์งาม ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๐ สามเณรสุนทร พลรักษา ๑๘ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๑ สามเณรวิทยา รามศิริ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๒ สามเณรสราวุฒิ นุกูลกิจ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๓ สามเณรอรุณ ขิมทอง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๔ สามเณรไพศาล แก้วจันทร์เพ็ง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๕ สามเณรพีศักดิ์ ศรีบุรินทร์ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๖ สามเณรสมบูรณ์ ไม้พิมาย ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๗ สามเณรคำใส วังคีรี ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๘ สามเณรมานพ ยิ้มโรจน์ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๐๙ สามเณรทักษิณ ยืนยืดวงษ์ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๐ สามเณรอนุชา ช่างทอง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๑ สามเณรเลิศมงคล กมล ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๒ สามเณรสุรจิต อินาลา ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๓ สามเณรวีระยุทธ์ โคสุวรรณ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๔ สามเณรโกวิทย์ ยมโคตร์ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๕ สามเณรสยาม ป้องปัดชา ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๖ สามเณรสุบิน ปัญญาเสน ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๗ สามเณรแสงเดือน ทรัพย์ฉวี ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๘ สามเณรสิทธิโชค จิตจรุง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๑๙ สามเณรเวียงเพชร พรานช้าง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๐ สามเณรสุรินทร์ อินทร์สว่าง ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๑ สามเณรจำเนียร เพ็งอินทร์ ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๒ สามเณรอุเทน วงศ์จันดา ๑๗ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๓ สามเณรสมรัก บุญแต้ม ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๔ สามเณรธงชัย จะริบรัมย์ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๕ สามเณรสมพร รมจันทร์อินทร์ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๖ สามเณรปรีชา สิงหาชารี ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๗ สามเณรภีรพงษ์ ระดาเสริฐ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๘ สามเณรโฆสิต ศรีหริ่ง ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๒๙ สามเณรก้องเกียรติ โทวันนัง ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๐ สามเณรบัณฑิต นันธกิจ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๑ สามเณรขวัญรึทัย ภูมิสุวรรณ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๒ สามเณรเกียรติศักดิ์ ผาอำนาจ ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๓ สามเณรสราวุฒิ พันพิบูลย์ ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๔ สามเณรทรงพล สังสุวรรณ ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๕ สามเณรสุชาติ คีรีสันติกุล ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๖ สามเณรเมฆ แซ่โซ้ง ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๗ สามเณรทวี กรวดนอก ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๘ สามเณรรุ่ง หวังทองดี ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๓๙ สามเณรสมคิด คำพินิจ ๑๘ ศรีบุรีรัตนาราม สระบุรี ๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๐ พระฤทธิรณ อิทฺธิสโม สมเป็น ๒๗ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๑ พระอรรถพล ขนฺติธโร รุ่งสาคร ๓๑ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๒ พระสิทธิพล สุทฺธิญาโณ ชินวงศ์ ๒๔ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๓ พระสายชล ฐานุตฺตโร ทองสีขาว ๒๓ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๔ พระปทีป ทีปโก ทองอยู่ ๒๗ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๕ สามเณรสุเวช ศรีบัวรินทร์ ๑๙ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๖ สามเณรกฤษณะ คงปรีดี ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๗ สามเณรสมศักดิ์ จันทวงษ์ ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๘ สามเณรชาญชัย ธรรมรงค์ ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๔๙ สามเณรนิรันย์ ทับทิมหิน ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๐ สามเณรสมจิต ยิ่งสมบูรณ์ ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๑ สามเณรพิรุณ เย็นอารมณ์ ๑๗ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๒ สามเณรพรชัย มณีฉาย ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๓ สามเณรปรเมษฐ์ เหมือนจันทร์ ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๔ สามเณรณัฐวุฒิ ปวงสุข ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๕ สามเณรวันชัย ลี้ภัยพาล ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๖ สามเณรสุรัตน์ สหุนันท์ ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๗ สามเณรอรุณ อาจทวีกุล ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๘ สามเณรไสว บุญคลี่ ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๕๙ สามเณรวีระ สิงห์ทอง ๑๖ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๐ สามเณรสัญญา ไพรวัลย์ ๑๔ พระพุทธบาท สระบุรี ๓๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๑ พระศิริชัย ชลิโต เสรีไตรรัตน์ ๒๑ พุคำบรรพต สระบุรี ๓๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๒ สามเณรสุริยา หลงสมบุญ ๑๙ พุคำบรรพต สระบุรี ๓๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๓ สามเณรฐิฎิ สุโขพันธ์ ๑๕ พุคำบรรพต สระบุรี ๓๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๔ สามเณรคำแสน พวงจันทร์ ๑๖ พุคำบรรพต สระบุรี ๓๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๕ พระพยัคฆ์ สีลสมฺปนฺโน แสงมณฑา ๒๕ สมุหประดิษฐาราม สระบุรี ๓๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๖ สามเณรสุขประเสริฐ สุภาพกิจ ๑๕ ต้นสน อ่างทอง ๓๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๗ สามเณรวิฑูรย์ ลาดธัมมา ๑๕ ต้นสน อ่างทอง ๓๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๘ สามเณรชัยณรงค์ วงษา ๑๔ ต้นสน อ่างทอง ๓๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๖๙ สามเณรสมคิด เพลาสลัก ๑๙ เกาะ อ่างทอง ๓๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๐ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ คำเหลือ ๑๙ ไชโยวรวิหาร อ่างทอง ๓๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๑ พระสุทธิยศ สุทฺธิญาโณ ใจธรรม ๒๔ ราษฎร์ศรัทธาธรรม ชัยนาท ๓๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๒ พระสุทิตย์ สุทฺธิโก นิคมทองสิงห์ ๒๓ ราษฎร์ศรัทธาธรรม ชัยนาท ๓๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๓ สามเณรธารา มะลิทอง ๒๐ ราษฎร์ศรัทธาธรรม ชัยนาท ๓๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๔ พระสุรชัย ธมฺมปาโล สว่างทวีวงศ์ ๔๖ หัวช้าง ลพบุรี ๓๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๕ สามเณรการ สันทาลุนัย ๑๕ หัวช้าง ลพบุรี ๓๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๖ พระบารมี สุสายณฺโห สุสายัณห์ ๓๘ ๑๑ พรหมรังษี ลพบุรี ๓๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๗ พระทรงศักดิ์ สิริวุฑฺโฒ อ่องศรี ๓๘ พรหมรังษี ลพบุรี ๓๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๘ พระธงชัย มหาลาโภ โพธิ์กุล ๒๖ พรหมรังษี ลพบุรี ๓๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๗๙ พระหัน ชยธมฺโม อินทร์ตา ๓๔ ลำนารายณ์ ลพบุรี ๓๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๐ สามเณรวิษณุ ทองอ้ม ๑๔ ลำนารายณ์ ลพบุรี ๓๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๑ พระสุชาติ ฐานิสฺสโร ลาดสลุง ๒๔ คลองเกตุ ลพบุรี ๓๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๒ สามเณรสมัย ไชยแก้ว ๑๘ คลองเกตุ ลพบุรี ๓๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๓ พระสมชาย เตชธมฺโม สุกนก ๓๓ ๑๑ พระนอนจักรสีห์วรวิหาร สิงห์บุรี ๓๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๔ พระวิมล วิมโล มณีวงษ์ ๒๓ พระนอนจักรสีห์วรวิหาร สิงห์บุรี ๓๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๕ สามเณรมนตรี ยศรุ่งเรือง ๑๕ พระนอนจักรสีห์วรวิหาร สิงห์บุรี ๓๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๖ สามเณรกรุงรัตนะ ดอนธงขาว ๑๕ โพธิ์ศรี สิงห์บุรี ๔๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๗ สามเณรสันติ ศักดาพิทักษ์ ๑๕ ไผ่ดำ สิงห์บุรี ๔๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๘ พระปรีชา เตชธมฺโม คชสาร ๓๔ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๘๙ พระประเสริฐ ญาณวีโร ชัยกิจไพบูลย์ ๒๔ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๐ สามเณรธนาชัย ปานาไทย ๑๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๑ สามเณรฮิต โทชัย ๑๖ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๒ สามเณรสมพงษ์ ผดุงชาติ ๑๕ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๓ สามเณรวชิราวุฒิ สาลี ๑๕ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๔ สามเณรณัฐกิตติ์ โครชัย ๑๗ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๕ สามเณรอังคาร พันธ์เหล่ ๑๕ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๔๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๖ พระประเทือง เขมจาโร ระเบ็ง ๒๘ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๔๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๗ พระอารมณ์ สิริภทฺโท สังขิณ ๓๔ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี ๔๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๘ พระสังวาลย์ กตกุสโล กล้าสาริกรรม ๒๕ พิชัยปุรณาราม อุทัยธานี ๔๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๕๙๙ สามเณรสอนสุชาติ อุตสาหะ ๑๗ หนองขุนชาติ อุทัยธานี ๔๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๔๑
๑๑๖๖๐๐ สามเณรสมศักดิ์ บูโกก ๑๖ หนองขุนชาติ อุทัยธานี ๔๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๔๑

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook