พระสังฆาธิการ | พระสังฆาธิการ


พระขรรค์ชัย ชยวํโส
วัดพระธรรมกายชวาร์ซัลด์
รายละเอียด


พระอาคม ชยาคโม
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
รายละเอียด


พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์
รายละเอียด


พระจิระศักดิ์ เกตุเมโธ
เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเกาหลี
รายละเอียด


พระทรงเกียรติ อภิปญฺโญ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระนิธิพรรษ นิธินนฺโท
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระดิเรก ถิรญาโณ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระวิจารณ์ ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระจิตศักดิ์ ฐานุตฺตโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี โซล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook