พระนิธิพรรษ นิธินนฺโท | พระสังฆาธิการ

พระนิธิพรรษ นิธินนฺโท


 
อายุ ๖๑ ปี
พรรษา ๒๑
วัด วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
ท้องที่ สหราชอาณาจักร
สังกัดวัดไทย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, ปริญญาตรี


VIEW : 303

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook