พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูปิยธรรมานุศาสก์
(บรรจง ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูสันติธรรมาภรณ์
(บุตร สุขีโว)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูพิมลบุญญาธร
เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดพร้าว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด


พระครูนวการวิมล
(สง่า สิริธโร)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
รายละเอียด


พระครูบวรกิจคุณาธาร
(อนันต์)
เลขานุการเจ้าคณะเขตหนองจอก
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
รายละเอียด


พระครูสิริสุวรรณรัต
(ทองแดง)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูประกาศสมาธิคุณ
(ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
เจ้าคณะแขวงคันนายาว
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูผาสุกิจโกวิท
(โกวิท จารุวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระครูพินิตวรการ
(จำนง)
เจ้าคณะแขวงหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมรังษี
(คง ปิยวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
รายละเอียด


พระครูสุวิธานวิหารกิจ
(แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดหลักสาม
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมภาณ
(ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม
รายละเอียด


พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม
(กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูประกาศสมณคุณ
(วิฑูร นนฺทิโก ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมปฏิภาณ
(สมภพ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสีลวิมลรัตน์
(บรรจง)
เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมานันท์
(เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวา
รายละเอียด


พระครูสิริโชติญาณ
(สอน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูอุดมปัญญาธร
(วีระ)
เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
รายละเอียด


พระครูอุทัยธรรมานุกูล
(สามารถ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะเขตพญาไท
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook