พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูปลัด อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสารอด
รายละเอียด


พระครูปลัด ทวี ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูปลัด บำรุง ปญฺญาพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด อินทรา จนฺทสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ช่วง สีลวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด บัลลังก์ จิตฺตปญฺโญ
รายละเอียด


พระครูปลัด ชาญชัย ชยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย
รายละเอียด


พระครูวิลาสสรธรรม
(บรรเจิด กุสโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ชนินทร์ เตชวนฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร อนุศักดิ์ เขมจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พรชัย ปุญฺญกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมพล ภทฺรวิหารี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เดี่ยว โชติปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมชาย ปุปฺผโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร อภิชาติ อภิชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร บุญทิพย์ ปุญฺญทตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พิเชษฐ์ สิริวณฺโณ ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร นพคุณ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร.
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook