พระครูปลัด อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ


 
อายุ ๓๖ ปี
พรรษา ๑๖
วัด วัดสารอด
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, น.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 592

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสารอด

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๑ [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook