พระครูปลัด ไชยา ปญฺญาคโม ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ไชยา ปญฺญาคโม ป.ธ.๔


 
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., กศ.ม., กศ.ด.


VIEW : 177

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร [1]ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook