พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูปลัด โกมินทร์ สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ
รายละเอียด


พระครูปลัด นิพนธ์ เขมงฺกโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สมเดช ชุตินฺธโร ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ประดิษฐ์ อติพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ไชยา ปญฺญาคโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด กำพล กิตฺติเมธี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สุจินต์ ธมฺมจิณฺโณ
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด นิคม นาควโร
เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว
รายละเอียด


พระครูปลัด ถวัลย์ ขนฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตร
รายละเอียด


พระครูปลัด วิเชียร อตฺตทนโต
เจ้าอาวาสวัดสะแกงาม
รายละเอียด


พระครูปลัด อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสารอด
รายละเอียด


พระครูปลัด ทวี ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูปลัด บำรุง ปญฺญาพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด อินทรา จนฺทสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ช่วง สีลวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด บัลลังก์ จิตฺตปญฺโญ
รายละเอียด


พระครูปลัด ชาญชัย ชยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย
รายละเอียด


พระครูวิลาสสรธรรม
(บรรเจิด กุสโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook