พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว)


 
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๔๒
วัด วัดวรจรรยาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 975

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook