พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔ ,ดร.)


 
อุปสมบท ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๕
วัด วัดรวกสุทธาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.


VIEW : 1,066

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูภาวนาสารบัณฑิต เกิดที่ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูภาวนาสารบัณฑิต [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๕๐

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูภาวนาสารบัณฑิต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook