พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระมหาสำเริง ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัด พีระพงษ์ พีรวํโส ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสำราญ ฐานุตฺตโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธเนตร ปญฺญาธโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาปฐมพล วรญาณเมธี ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบัว
รายละเอียด


พระมหาสหชาติ สหชาโต ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ป.ธ.๔ ,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิพนธ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาทักษิณ ทกฺขิเณยฺโย ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมมาศ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาดำรง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาชัยรัตน์ สุวีโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิยม ติสฺสวโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก ป.ธ.๔
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระปลัด สมบัติ สุธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
วัดลานบุญ
รายละเอียด


พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร
เจ้าคณะแขวงบางปะกอก
เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส
รายละเอียด


พระปลัด สวง ถาวรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook