พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูวิบูลบุญเขต
(ทรงวิทย์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานบุญ
รายละเอียด


พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ
(ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓)
เลขานุการเจ้าคณะเขตทุ่งครุ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
รายละเอียด


พระครูปริยัติประภัสสร
(สมบูรณ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมโชติ
(สัมพันธ์ โชติวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระมหาอนันต์ อนนฺโท ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหามนู เมธิโก ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
รายละเอียด


พระมหาจรัญ สุจารโณ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุทธิพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบำหรุ
รายละเอียด


พระมหาสุทธิชัย มนฺตชโย ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.๖
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหามานิต ญาณกาโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะเขตสาทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาระพิน รตนญาโณ ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
รายละเอียด


พระมหาณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมพร วรวณฺโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook