พระสังฆาธิการ ภาค๖ | พระสังฆาธิการ

ภาค๖


พระพรหมมงคลวัชโรดม
(โอภาส โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพรหมวชิรคุณ
(ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขต
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ
รายละเอียด


พระราชวิสุทธี
(ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
รายละเอียด


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชจินดานายก
(คำอ้าย สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติ
(ณษิกรณ์ อรินฺทโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเขมากร
(ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลวิสุทธิ์
(ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด
รายละเอียด


พระราชวชิราธิการ วิ.
(ทวี จิตฺตคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญวิเวก
รายละเอียด


พระวิมลกิจจาภรณ์
(ธีระศักดิ์ ธมฺมมุนีจาโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติบัณฑิต
(พิทักษ์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระปิฎกโมลี
(ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระจินดารัตนาภรณ์
(เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระชยานันทมุนี
(ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโกศัยเจติยารักษ์
(วิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุดมธรรมวาที
(นาวิน กาญฺจโนภาโส ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีวชิโรดม
(วุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีวชิรธรรม
(บุญชิต อติธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook