พระสงฆ์ ภาค๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๖


พระธรรมนันทโสภณ
(มนต์ คุณาธาโร ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธิญาณ วิ.
(ไพบูลย์ สุมงฺคโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ศรีมูล มูลสิริ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ
รายละเอียด


พระเทพปริยัติมงคล
(โอภาส โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธี
(ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
รายละเอียด


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชจินดานายก
(คำอ้าย สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติ
(สายัน อรินฺทโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชเขมากร
(ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศาสนาภิบาล
(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธินายก
(ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ)
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
รายละเอียด


พระราชมงคลวิสุทธิ์
(ก้ำ กลฺยาณธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด
รายละเอียด


พระวิมลกิจจาภรณ์
(ธีระศักดิ์ ธมฺมมุนีจาโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติบัณฑิต
(พิทักษ์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
รายละเอียด


พระปิฎกโมลี
(ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระจินดารัตนาภรณ์
(เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระชยานันทมุนี
(ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอภูเพียง
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโกศัยเจติยารักษ์
(วิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุดมธรรมวาที
(นาวิน กาญฺจโนภาโส ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีวชิโรดม
(วุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook