พระพรหมมงคลวัชโรดม (โอภาส โอภาโส) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมมงคลวัชโรดม (โอภาส โอภาโส)


 
เกิด ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๗๒
วัด วัดจองคำ
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ., พธ.ม.(กิตติ์), ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 13,756

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพรหมมงคลวัชโรดม มีนามเดิมว่า โอภาส เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ บิดาชื่อ นายหว่า หรือ ต๊ะ หงษ์ มารดาชื่อ นางสองจ่า หงษ์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
----
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูอาทรปชากิจ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติสุนทร [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตโยดม อาคมธรรมสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมงคล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม สุตาคมปริยัติวิธาน ปรีชาญาณอัคคบัณฑิต ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
www.phuttha.com
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระราชปริยัตโยดม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook