พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)


 
เกิด ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๕๙
วัด วัดเทพนิมิตสุดเขต
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 13,826

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน - พะเยา - เชียงราย (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขต

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพวราภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฑฒญาณาจารย์ สัทธรรมปฏิภาณปริยัติโกศล โสภณอาจารวัตร มหาสังฆนายก ธรรมยุตติกดิลก สถาวีรกิจจการี ฐานานุกรมใน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระปัญญาพิศาลเถร [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชสังวรญาณ พิศาลพัฒนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพวิสุทธิญาณ ภาวนาวิธานปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวิสุทธิญาณ ภาวนาวิธานปรีชา ญาณธรรมปคุณ ไพบูลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๘
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๕ ข, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง น่าน - พะเยา - เชียงราย (ธรรมยุต)
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระเทพวิสุทธิญาณ ขอลาออกจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ - น่าน - พะเยา - เชียงราย (ธรรมยุต)
Patty Phacharewan Champagne

ผู้แนะนำข้อมูล


Oon Suriya


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook