พระอธิการเดช เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดผาพระนอนพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการคำพา ปวฒฺฑโน
เจ้าอาวาสวัดถ้ำดุก
รายละเอียด


เจ้าอธิการวุฒิชัย กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลไผ่โทน
วัดไทรพร้าว
รายละเอียด


พระณัฐนันท์ คุณสมฺปนฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนปรู
วัดสามจุ่น
รายละเอียด


พระสุเทพ สุตธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางงาม
วัดสัปรสเทศ
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมชาย พุทฺธสโร
เจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ
เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ
รายละเอียด


พระบุญแถม ปุญฺญสมฺปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระสุรพล สุภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระบุญเนาว์ การกปุญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


เจ้าอธิการสัมฤทิ์ เขมวีโร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการเตียง กนฺตจาโร
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอินทร์เมืองไพร
รายละเอียด


พระอธิการคำสิงห์ ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
รายละเอียด


พระอธิการบุญเลิศ สมจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต
เจ้าอาวาสวัดห้วยโรงใน
รายละเอียด


เจ้าอธิการทนงค์น้อย ธนปุญโญ
เจ้าคณะตำบลชะเมา
เจ้าอาวาสวัดสุขุม
รายละเอียด


พระครัน โชติธมฺโม
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
รองเจ้าอาวาสวัดหรงบน
รายละเอียด


เจ้าอธิการศรชัย ธมฺมเตโช
เจ้าคณะตำบลแหลมตะลุมพุก
เจ้าอาวาสวัดไทยมังคลาราม
รายละเอียด


พระเชาว์ อาภสฺสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๒
วัดเสด็จ
รายละเอียด


พระสุเมธ ฌานาภิรโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิมงคล
รายละเอียด


พระเจริญ ทีปธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๓
วัดคลองสุวรรณ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook