พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม
เจ้าอาวาสวัดบุ่งซวย
รายละเอียด


พระมนตรี โกวิโท
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านเทิน
รายละเอียด


พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน
เจ้าอาวาสวัดป่าดงเย็น
รายละเอียด


พระณรงค์ สิริปุญฺโญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook